Tisztelt Szülők!

2021. április 19. napjától az általános iskola 1-4 évfolyamai rendes munkarendben működnek, ezek az évfolyamok tehát hétfőtől ismét jelenléti oktatásban vesznek részt. Az általános iskolák 5-8. évfolyamai 2021. május 10-ig továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben vesznek részt az oktatásban. Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódhasson, kérem Önöket, továbbra is tartsák be a járványügyi helyzet egészségvédelmi előírásait. Az iskolában továbbra is szükség van a kötelező testhőmérséklet-mérésre, fertőtlenítésre, szellőztetésre, az előírások szerinti maszkviselésre a tanórákon, valamint a folyosókon egyaránt, valamint a nagy létszámot érintő rendezvények elhalasztására. Ezekre az intézményben az elkövetkező időszakban fokozottan figyelünk. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. (2) bekezdésének c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradást igazoltnak tekinteni. A kérelmet írásban kell eljuttatni az intézménybe személyesen vagy e-mailben. Szeretném kiemelni, hogy jelenléti és digitális oktatás párhuzamosan nem folytatható, de természetesen azon tanulók számára, akik a fentiek alapján igazoltan otthon maradnak, eljuttatjuk, hogy milyen tananyagrészek kerültek az órákon feldolgozásra. A tanuló megsegítése és a feladatok visszaküldése az otthon maradó gyermek szüleinek a feladata. Továbbra is csak az a tanuló léphet be az intézménybe, aki teljesen egészséges és a vele egy háztartásban élők között sincs koronavírusos beteg, kórházban kezelt személy. Betegség esetén csak orvosi igazolással jöhetnek újból iskolába a gyerekek. Aki karanténban van, szintén nem jöhet iskolába. Kérjük, vegyék nagyon komolyan a fentebb leírtakat, a fertőzésterjedés elkerülése érdekében. Délután az intézményben tanulói felügyeletet látunk el. Részükre pedagógus asszisztensi felügyeletet biztosítunk. Kérem, a lehetőséggel csak akkor éljenek, ha ez feltétlenül szükséges. Krónikus beteg (pl. cukorbetegség, asztma) gyermek esetén a szülő írásban továbbra is kérvényezheti az iskola igazgatójánál, hogy az alsós tanuló továbbra is otthon tanuljon.

Cered, 2021. április 16.

Kiss Józsefné intézményvezető

Új dokumentum került ki a Dokumentumok mappába : LETÖLTÉS

A Kormány 145/2021. (III.27.) számú rendelete alapján a köznevelési intézmények rendes munkarendre 2021. április 19-én térnek át. Eddig az időpontig intézményünkben a nevelés-oktatás továbbra is tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

Felhívom figyelmüket a járványügyi szabályok szigorú betartására!

 

Kiss Józsefné

intézményvezető

Tájékoztató a digitális munkarenddel kapcsolatban

A március 5-én megjelent "17/2021. (III. 5.) EMMI határozat" alapján 2021. március 8. napjától 2021. március 31-ig iskolánkban, az Id. Szabó István Általános Iskolában, a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online (vagy más, személyes találkozást nem igénylő) kapcsolatában történik.

Kedves Szülők!

Az osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják Önöket, a tanulókat a tudnivalókról.

Azok a tanulók is be tudnak kapcsolódni a távoktatásba, akik nem rendelkeznek otthoni eszközökkel, mert számukra a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználásával biztosítunk tabletet. Kérem, jelezzék az osztályfőnököknek ezirányú igényeiket!

Ha valakinek a munkája nem teszi lehetővé, hogy otthon maradjon gyermekével, vagy nem tud gondoskodni a gyermekfelügyeletről, akkor a kormány március 8-tól is biztosítja az iskolákban a gyermekfelügyeletet. Kérem a  szülőket, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe. A gyermekfelügyeletre vonatkozó igényüket e-mailben, vagy levélben tegyék meg.

A tanulók étkeztetését a korábbi digitális tanrend alatt jó bevált módon biztosítjuk. Akik kérik a gyermekfelügyeletet, azok az iskolában vehetik igénybe az étkezést.

Felhívom a figyelmüket arra is, hogy a 2021. április 7-ig terjedő időszakban a fertőzés terjedésének, és újabb megbetegedések elkerülése érdekében gondoskodjanak arról, hogy a tanulók otthon maradjanak, az utcán ne tartózkodjanak, ne csoportosuljanak!

 

 

Kiss Józsefné
intézményvezető

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgy közötti választás megkönnyítéséhez segítségként tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar (római) Katolikus Egyház Váci Egyházmegyéjének honlapján további információk érhetők el:
http://www.vaciegyhazmegye.hu/hitoktatas.html

Miért jó, ha a gyermekemnek a katolikus hit- és erkölcstan órát választom?

Az emberi életet végigkísérő kérdések; Honnan vagyunk? Mi a célja az életünknek? Hogyan lehetünk boldogok? Hogyan szerethetünk jól és hogyan szeretnek bennünket? Hová tart a világ? Miért van, fájdalom, betegség és agresszió, a világban? Hogyan lehetek „igazi nő”? Hogyan lehetek „igazi férfi”? Mik az időtálló és a talmi értékek?… mind-mind olyan kérdések, amelyekre választ keresünk gyermekkorunktól fogva. A Biblia a világ legtöbb nyelvére lefordított és a valaha legnagyobb példányszámban nyomtatott könyve. A katolikus hit- és erkölcstan a Biblia történetein keresztül és egyházunk kétezer éves történetének kincseiből merítve válaszol a fenti kérdésekre. Túl azon, hogy az alapműveltségnek is szerves része a Biblia ismerete, az egyes életkori sajátosságokat figyelembe véve úgy világítunk rá a keresztény értékrendből fakadó hit nagyszerűségére, hogy közben tiszteljük a gyermek szabad akaratát. Építünk képzelő erejükre, felfedeztetjük velük egyediségükből fakadó értékeiket. A hittan integráló tantárgy. Kapcsolódik szinte valamennyi tanult ismerethez. A történelem, az irodalom, a zene, de akár a természettudományok és a képzőművészet felfedezésében is új távlatokat nyit meg, ha meglátjuk benne azt a célszerűséget, amely végső soron az örök életre vezet.

Tanulnak-e olyan témákról a hittanon, amely az erkölcstan tantárgynak is az anyaga?

Igen, az erkölcsi nevelés a hit- és erkölcstan része. Az életkori sajátosságoknak megfelelően, ábrákkal, képekkel, történetekkel, kisfilmekkel, hanganyagokkal, dráma- és játékpedagógiai gyakorlatok segítségével érjük el, hogy a tanulók átéljék azokat a helyzeteket, amelyekben az etikus viselkedés a társadalmi normák szerint elvárható.  Az olyan erkölcstani szempontból is tanulmányozott témák, mint pl. a család, a média, a barátok, a kortárs csoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, értő figyelem, elfogadás, empátia, stb. feldolgozásra kerülnek. Sokszor még a felnőtteknek is nehéz eligazodni, hogy mi a különbség az önzés és az önérvényesítés, az igazságosság és az irgalom, a sztár és a hős, a felelősségvállalás és a jogszerűség, az üzleti érdek és a tisztesség stb. között.

Mi a különbség az erkölcstan és a hit- és erkölcstan között?

Rövid válasz: Elsősorban a tanított ismeretek világnézeti megalapozottságában van különbség. Az erkölcstan úgynevezett „konszenzus etika”, világnézetileg semleges alapokon. A hit- és erkölcstan oktatásban az erkölcsi ismereteket a katolikus hit alapjaira, a Bibliára és a kétezer éves keresztény hagyományra építve oktatjuk.

Csák András György

plébániai kormányzó

Cered, Szilaspogony, Zabar